Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Výběrem položky Oprava vyučujícího či kliknutím na ikonku 280.png otevřeme okno Učitel - školitel obsahující osobní a kontaktní údaje o učiteli.
Všechny položky na panelu, kde se nachází fakulta, se vztahují k učiteli na dané fakultě. Ostatní údaje jsou osobní, tj. jsou společné pro všechny učitelské účty této osoby na různých fakultách. Správný stav je takový, že osobní údaje jsou evidovány pouze jednou, ale různých kódů učitele má osoba tolik, na kolika fakultách učí.Jednotlivé položky tohoto formuláře jsou vyplňovány obvyklým způsobem buď z připraveného seznamu, nebo přímo.
Kód se v závislosti na instalaci buď generuje automaticky nebo je možné ho vyplnit.
Příjmení - z údajů zadaných v poli Příjmení a Jméno se v závislosti na instalaci automaticky plní pole Název
Jméno - viz popis u pole Příjmení
Datum narození a rodné číslo se vzájemně doplňují. Buď zadáte rodné číslo - pak se z něj spočítá datum narození a toto políčko se znepřístupní. Nebo RČ nevyplníte a můžete ručně zadat datum narození.
Externí je informace, zda je učitel odjinud (na UK mimofakultní). U externích učitelů se vyplňuje do údaje "ústav-katedra" ústav na fakultě, pro kterou je učitel založen. Dále se vyplní mateřský ústav externisty. Při zobrazení údajů učitele na webu se u externích učitelů zobrazuje také mateřský ústav učitele.
Aktivní - pouze aktivní vyučující smí na webu vyplňovat známky atd.
Není učitel - pro ostatní zaměstnance
Rodné příjmení - zadává se pokud došlo ke změně příjmení
Stát - občanství - vybírá se z číselníku Zemí
Aplikační uživatel - jen pro čtení, nastavuje administrátor v Programu Správce
Název se v závislosti na instalaci skládá automaticky po vyplnění příjmení a jména (pokud tato políčka existují) nebo je možné ho vyplnit přímo. Při úpravě existujícího učitele nelze změnit jeho jméno a příjmení současně. V jednom kroku lze změnit pouze jednu z těchto položek. Na změnu obou položek najednou je uživatel upozorněn varovnou hláškou.
ORCID (identifikátor autorů) - pouze pro čtení
Titul před jménem / za jménem - akademické tituly


Jen pro UK
Položky, které se pravidelně synchronizují z WHOIS se podbarvují sv. červenou barvou.


Číselník učitelů a zaměstnanců obsahuje případně informaci, že daná osoba zemřela. Zesnulé osoby mají v editačním okně "Učitel - školitel" v pravém horním rohu text "Osoba zemřela".
Takto označené osoby nelze nadále editovat.


Zesnulé osoby také nelze použít při zakládání nového učitele (okno "Nová osoba"). Po stisku tlačítka "Použít vybranou osobu" program na tuto skutečnost upozorní a k založení nového učitele nedojde.


Záložka Údaje 1
Fakulta - fakulta, na které učitel působí, následující údaje se k ní vztahují
Ústav - katedra, Mateřský ústav externisty, Budova - vybírají se z příslušných číselníků
Poznámka - doplňující poznámka
Konzultační hodiny - výpis možných termínů konzultací
Školení z bezpečnosti práce řidičů platí do (pouze pro čtení)
Zdravotní prohlídka platí do (pouze pro čtení)
Souhlas se srážkou ze mzdy podepsán dne (pouze pro čtení)
Max. počet prací: Vedoucí / Oponent - maximální počet prací, u kterých může být učitel uveden jako vedoucí nebo oponent (celé číslo v rozsahu 0 - 999).

Adresní údaje pracoviště:
Pracoviště
Ulice
PSČ (pokud je stát ČR nebo SR, je třeba vložit PSČ jako pětimístné číslo, bez mezery, případně vybrat z číselníku);
tlačítko pro výběr z číselníku slouží jen jako pomůcka pro vyhledání PSČ, pokud není známé, tj. při ukládání záznamu se zadaná hodnota nekontroluje na číselník
Město, Stát (stát pracoviště je, pokud je vyplněno "Město" nebo "PSČ", povinná položka)

Telefon, Fax, Mail - kontaktní údaje
Chybný e-mail ? - označení, že se jedná o nefunkční (chybnou) mailovou adresu. Po aktualizaci mailové adresy v kolonce Mail se zaškrtnutý příznak "chybný mail" automaticky odškrtne
Login
Při zakládání a editaci osob lze kontrolu neshody loginu mezi tabulkami OSOBA a OSOBAUZIV vypnout pomocí nového parametru PaLzeDuplLogin (PARAMS).
Parametr není zabudován do Parametrů, nastavuje se přímo v databázi.

Pokud je vyplněno osobní číslo (ID osoby), není možné upravovat login. (pouze UK)
Pozor! při odškrtnutí Aktivní nastane následující situace:
Kromě osobních údajů se zde nachází tlačítko Přístup do www aplikací. Zobrazuje se v případě, že máte právo spravovat učitelské loginy a ústav vaší role, za kterou pracujete, není vyplněn nebo se shoduje s ústavem učitele, kterého editujete. Webovou roli zde nelze přiřadit osobě, která nemá zatržen checkbox "aktivní".Pokud je uživatel evidován jako databázový, budete na to upozorněni (viz obrázek níže), a před změnou loginu je potřeba mu zrušit účet v programu Správce. Podobně heslo je možné takovémuto uživateli měnit pouze ve Správci.


Koeficient
Roční úvazek (hod.) (Pro MUP, PA, VŠCHT)


Záložka Údaje 2


Pokud má uživatel přístup do webových aplikací, může konzultační hodiny upravovat v Osobních údajích (OMNE). Konzultační hodiny (anglicky) se zobrazují v anglické verzi webu.