Generátor sestav obecně

Pod pojmem sestava, tisková sestava, výstupní sestava si nejčastěji představíte údaje rozdělené do sloupečků a vytisknuté na tiskárně. Tato představa v sobě obsahuje několik věcí zároveň, proto nejprve nadefinujeme používanou terminologii.
Sestava, resp. výstupní sestava nebo definice sestavy je speciální definice určující, co a v jaké úpravě se může tisknout. Každá sestava je pojmenována. Pomocí názvu se sestava vybírá při všech operacích se sestavami.
Sestava se skládá z jednotlivých částí, které nazýváme komponenty. Některé komponenty mohou obsahovat údaje uvedené na začátku komponenty, tzv. hlavičku a údaje na konci komponenty, tzv. patičku.
Komponenty sestav jsou:
seskupení - podle nastaveného třídění se nabízejí různé možnosti, jak data rozčlenit do menších skupin, tzv. úrovní seskupení (např. použijete-li třídění ročník, kruh, příjmení, lze studenty rozčlenit do skupin podle ročníků, v rámci ročníku pak podle čísla kruhu), každá úroveň seskupení může obsahovat v hlavičce nebo patičce nějaké údaje - např. do patičky lze zadat součty za jednotlivé skupiny (počet studentů v ročníku, kruhu)
Poznámka: Je-li v sestavě více úrovní seskupení, jsou hierarchicky uspořádána, např. v rámci seskupení ročník je seskupení kruh.
Tisková sestava je realizace výstupní sestavy ve tvaru vytištěné sestavy na tiskárně nebo ve tvaru souboru, jenž lze zpracovat jiným programem (např. textovým editorem MS Word).
Schematické rozčlení tiskové sestavy do některých komponent je na obrázku - tisková sestava obsahuje např. tři stránky:

457.png

Generátor sestav je speciální část programu, pomocí níž lze spravovat definice sestav a vytvářet tiskové sestavy.
Generátorem sestav tedy definujete výstupní sestavu, uložíte si ji pod nějakým jménem a kdykoli později ji můžete vyvolat ať už kvůli úpravám, nebo pro vytvoření tiskové sestavy.
Každá sestava má právě jednoho vlastníka sestavy, což je autor sestavy. Mazat sestavu a provádět opravy může jen vlastník sestavy. Sestavu, které nejste vlastníkem, můžete opravovat, ale musíte ji uložit pod jiným jménem a tím se stát vlastníkem této nové sestavy.
Poznámka: Pokud vlastník sestavy je zrušen v seznamu uživatelů, sestava je uvolněna. Vlastníkem se stane první uživatel, který bude sestavu opravovat a uloží ji.
Program Student obsahuje sestavy:
Sestava je tedy předpis, který říká:
Obecný postup při tisku:
Příklad práce s výstupními sestavami v rutinním provozu programu Student:
Poznámka 1: Generátor sestav je kromě tisků také silný prostředek pro převod dat do jiných programů - zejména textových editorů a tabulkových programů (např. programů MS Word a MS Excel). V tabulkovém programu můžete ze své sestavy vytvořit například graf nebo přehlednou sumační tabulku.
Poznámka 2: Vytváření a modifikování sestav je vázáno na práva uživatele. V dalším textu předpokládáme, že uživatel má právo zrušit a ukládat sestavy.
Poznámka 3: Mazání a modifikování sestav je vázáno na to, zda jste vlastníkem sestavy.