Předměty zapsané po webu

Student » Stránka Zkoušky » ZKOUŠKY » Předměty zapsané po webu

V tomto okně se zobrazuje seznam předmětů, které si student přihlásil po webu. Tento přehled se vyvolá na stránce Zkoušky: tímto tlačítkem 733.bmp nebo volbou z menu Zkoušky - Předměty zapsané po webu.

Nutnou podmínkou pro zobrazení těchto informací je používání webové aplikace "Zápis předmětů a rozvrhu".
Dosud nezapsané předměty z předběžného zápisu - tedy předměty, které referentka nikdy nezkusila zapsat, nebo předměty, které se nepodařilo zapsat kvůli chybě - jsou označeny jako "Nepoužito ve zkouškách". Tj. PZapis.PZVerse = 1.
Při zápisu předmětu do zkoušek studenta program označí předmět v tabulce předběžně zapsaných předmětů jako "Zapsaný ve zkouškách". Nastaví PZapis.PZVerse = 2. Označí jej samozřejmě jen tehdy, pokud předmět existuje v předběžném zápisu. Označuje se při všech způsobech zápisu ve Studentovi - jakýmkoliv způsobem jednomu studentovi nebo hromadně.
Tento příznak v předběžném zápisu zůstane, i když referentka smaže předmět ze zkoušek studenta.
Pro zápis předmětů z webu ve Studentovi se nabídnou pouze předměty, které mají označení "Nepoužito ve zkouškách". To znamená, že se nebudou nabízet předměty, které už referentka jednou zapsala do zkoušek studenta, a to ani tehdy, když pak předmět smazala. Omylem smazaný předmět tedy musí zapsat nějakým jiným způsobem, např. zadáním kódu předmětu. Referentka se ale může podívat na předběžný zápis studenta - tlačítko "Seznam předmětů zapsaných po webu" na stránce Zkoušky. V seznamu jsou zapsané předměty podbarvené zeleně a smazané předměty šedivě.V tabulce je zobrazeno:

Předměty jsou odlišeny barevným podbarvením, a to:
Po kliknutí na řádku se smazaným předmětem se zviditelní tlačítko 1178.png. Po stisku tlačítka se program zeptá, zda se má předmět opravdu smazat a po souhlasu se předmět smaže z předběžného zápisu. Předmět je vymazán vybranému studentovi pro školní rok a semestr, který je uveden u mazaného předmětu.Pokud program nenajde žádný předmět zapsaný po webu, objeví se tato hláška:


Pro školy, které mají logovanou tabulku předběžných zápisů po webu, je zobrazováno tlačítko Historie, které zobrazí historii vybraného předmětu studenta za daný školní rok a semestr dle následujících pravidel:
Okno Historie předmětu zapsaného po webu. V záhlaví je vždy uveden kód vybraného předmětu.
V okně Kódy předmetů přibyla možnost označit předmety, u kterých se nemají kontrolovat rekvizity pro zápis. Je to obdoba označování předmetů ve webovém zápisu, kdy učitel takto může označovat předmety, kde se nemaji kontrolovat rekvizity.

Označení lze udělat po stisku OK a kontrole předmetů k zápisu v okně Chyby v zápisu. Stiskne se tlačítko Opravit zápis a v seznamu uživatel označí předmety, u kterých se nemají kontrolovat rekvizity.

V okně Chyby v zápisu přibylo tlačítko "Zapsat bez chyb". Tlačítko udělá kontrolu (s ignorováním rekvizit u vybraných předmetů), vyřadí ze zápisu předmety, u kterých se našly nějaké chyby a současně tyto předmety v předbežném zápisu označí jako odmítnuté referentkou. Zapíše jen zbývající předmety bez chyb.