Stránka Zkoušky

Student » ZKOUŠKY » Stránka Zkoušky

Tato stránka obsahuje


Jakmile přejdete na stránku Zkoušky, zpřístupní se v hlavním menu nabídka Zkoušky.

Poznámka: V dalším textu se používá termín zkouška. Je zde míněn jako synonymum ke studijní povinnosti. Zkouškami v tomto širším slova smyslu se tedy rozumí např. i zápočet.

Kromě jednotlivého zadávání jak zkoušek, tak i výsledků či uznávání zkoušek studentům existují také hromadné operace:
Každá škola bude asi používat různé kombinace hromadného zadávání a jednotlivých oprav podle momentální situace - např. podle zkušebních zpráv od vyučujících nebo podle indexů studentů, apod. V programu STUDENT existuje podpora pro oba způsoby práce, v dalších podkapitolách jsou rozebrány.

POPIS TABULKY:
TypVýznam
-není žádná povinnost
Zzápočet
Zkzkouška
Zk bez výukyzkouška bez výuky
KZklasifikovaný zápočet
Z+Zkzkouška a zápočet
Z(+Zk)zkouška a zápočet (ke splnění stačí zápočet)
Kv+Zkkolokvium a zkouška
Kvkolokvium
KLPklauzurní práce
1.SZ až 3.SZstátní zkouška
disedisertační práce
dipldiplomová práce
rigorigorózní práce
RZrigorózní zkouška
hodnhodnocení doktorandů
jinéjiné
VýsledekVýznam
-povinnost není splněna
1známka výborně
2známka velmi dobře
3známka dobře
4neprospěl
Zzapočteno
Knezapočteno
Uuznáno
Ssplněno
Nneprospěl
Pprospěl
A - Fvýznam určuje sama škola
(tam, kde jsou tyto výsledky povoleny)


Barvení sloupců v tabulce
3219.png
 1. Sloupec roč - Povinně volitelné (barva stejná jako v obsahu stud. plánu)
 2. Sloupec roč - Povinné (barva stejná jako v obsahu stud. plánu)
 3. Sloupec výsl - Rekvizity předmětu se nekontrolují
  Sloupec body - Splněn semestr
  Sloupec kód - Splněn celý předmět
 4. Sloupec výsl - Obarvení výsledku pro přehlednost
  Sloupec předmět - Opraveno ověřovací zkouškou
 5. Sloupce TZ a TZk - Propadlý termín
  Sloupec předmět - Chyba dat: oprava ověřovací zkouškou je možná jen u "trojky"
 6. Sloupec datum - Alespoň jeden zápočet nebo alespoň jeden pokus zkoušky byl udělen distančně
 7. Sloupec předmět - Státnicové předměty
 8. Sloupec body - Uznaný semestr povinnosti
 9. Sloupec body,kod - Splněno jinak
 10. Sloupec akr-sem - Uzamčené zkoušky
 11. Sloupec zn - Sloupec lze editovat přímo v gridu
 12. Vybraný záznam

  Opraveno ověřovací zkouškou - pouze pro MFF UK
  Zadávání oprav ověřovací zkouškou se provádí v okně Oprava údajů o zkoušce.
  3648.png

Předměty a zápis povinností studentům
Před zápisem předmětů studentům je potřeba zajistit, aby předměty pro zapisovaný ak. rok byly správně zadány, a aby se již dále neopravovaly.
Studentovi se předmět zapíše takový, jaký je v okamžiku zápisu. Týká se to examinace, počtu semestrů, kdy předmět začíná, kreditů za splnění.
Dodatečná oprava předmětu nezmění nic na tom, jak má student předmět zapsán.
Již zapsanou povinnost studena nelze dodatečně měnit.

Výpočet plnění za semestr u povinností typu Z+Zk a Z+(Zk)
Týká se:
Aby byl semestr splněn, musí být při výsledku 1, 2, 3 vyplněno i datum zápočtu.
Není-li datum zápočtu vyplněno, je semestr nesplněn, a tím je nesplněna i celá povinnost.

OBSLUHA TABULKY:

SPECIÁLNÍ TLAČÍTKA
V dolní a pravé části okna jsou speciální tlačítka, která poskytují aktuální statistiky o studijních výsledcích vybraného studenta. Je tam i informace o tom, kdo a kdy naposledy opravoval vybranou zkoušku.
IkonkaVýznam
 730.bmp  viz Body, plnění povinností
 731.bmp  viz Průměry, body a trojky
 732.bmp  viz Kontrola vyplnění anglického názvu zkoušky
 1145.png  viz Označení nesplněných zkoušek, které byly splněny v jiném akad. roce
 1195.png  viz Uznávání zkoušek
 4507.png  viz Zobrazit rozvrh studenta
 735.bmp  viz Zápis do rozvrhu
 733.bmp  viz Předměty zapsané po webu
 734.bmp  viz Seznam přihlášených termínů ke zkoušce
 1004.png  viz Historie přihlášených termínů zkoušky
 1021.png  Přepočte celkové plnění
 1022.png  viz Obsah studijního plánu
 1189.png  viz Obsah ISP
 1148.png  viz Kde je předmět použit
 3782.png  viz Tisk PDF - charakteristika předmětu, výpis sylabu, uznání předmětu
 4236.png  Nabízí se jen u lékářských fakult UK! Viz Tisk osvědčení "Praktická sestra"

Zamčený předb. zápis k: - u fakult, které používají zamykání předběžného zápisuEmail o neúspěšné kontrole před SZ
Text emailu lze upravit v šablonách: modul Student, název "Neúspěšná kontrola před SZ".