Okruhy studentů

Metro NG » Číselníky » Okruhy studentů

MetroNG a RozvrhNG používají strukturovaný číselník okruhů studentů. Oproti předchozí generaci rozvrhových nástrojů, kde označení a hierarchie studijních okruhů neneslo žádnou sémantickou informaci, je v novém schématu přesně určen význam jednotlivých položek. Navíc některé typy položek mohou být navázány na externí číselníky.
Pro vytvoření a úpravy číselníků okruhů slouží ve webovém modulu RozvrhNG menu Studenti / Číselníky. Každý atribut má zkratku (doporučena je kombinace 1 až 3 velkých písmen bez diakritiky a čísel) a popis (uživatelsky srozumitelný popis atributu).
Význam jednotlivých typů atributů:
Druh
Druh studia – typicky 'B' pro bakalářské, 'M' pětileté magisterské, 'N' navazující magisterské apod.
Program
Studijní program - může (ale nemusí) se shodovat s akreditovaným studijním programem. Navíc zde mohou být např. virtuální studijní programy potřebné z rozvrhových důvodů, např. 'U' pro učitelství.
Ročník
Typicky číslo vyjadřující ročník studia. Pro navazující druhy studia (např. navazující magisterské studium) je velmi doporučováno číslovat ročníky jako pokračování předchozího Bc studia, tj. např '4', '5'.
Obor
Studijní programy mohou být děleny na studijní obory. Tento číselník je možné navázat na studijní číselník akreditovaných oborů. Na vícefakultních školách dejte prosím pozor na vazbu na obor odpovídající fakulty, kódy mezi jednotlivými fakultami mohou kolidovat. Podobně jako u Programu je možné vytvářet rozvrhové obory nevázané na akreditované obory.
V případě dvouoborového studia se oborem rozumí jedna z částí dvouoborového studia, tedy typicky aprobace (např. 'BI' pro dvouoborové studium BiCh, BiMa, BiZe apod.).
Kombinace
V případě dvouoborového studia jde o kombinaci otevřenou ke studiu, resp. k ní existují studenti, takže má smysl její rozvrhování a kontrola rozvrhování z pohledu studentů. Typickým příkladem jsou učitelské ('BIMA', 'CJDE') nebo jazykové obory ('ITSP', 'JPKR', ...). Kombinace musí být vyplněna vždy, je-li vyplněn obor. V případě jednooborového studia je kombinace rovna oboru.
Specializace
Jemnější rozdělení oboru na podobory. Na rozdíl od paralelky bývá specializace závislá na studijních plánech nebo doporučeném průběhu studia, nejde tedy o ekvivalentní výuku.
Paralelka
Paralelka odpovídá rozdělení stejné výuky pro větší počet studentů na několik ekvivalentních částí. Paralelky mohou být dále děleny na kruhy. Typická je situace např. pro první ročník, kdy zvolený obor nebo program studuje velký počet studentů. Ti mohou být rozděleni na 2-3 paralelky, kde každá paralelka má vlastní přednášku. Cvičení jsou pak rozvrhována podle kruhů.
Půlparalelka
Nabízí možnost rozdělení studentů oboru dvouoborového studia bez ohledu na druhý obor se kterým své studium kombinují. Např. studenti oboru BI (tj. dvouoborového studia BiCh, BiMa, BiZe apod.) mohou být rozděleni do půlparalelek BI1, BI2, BI3, BI4 nezávisle na druhém půloboru.
Kruh
Kruh by měl odpovídat evidenci studentů studijním oddělením ve studijních skupinách. Pro početné ročníky lze kruhy sdružit do paralelek.
Jazyk
Studenty je možné dělit nezávisle na kruhy do jazykových skupin buď podle úrovně jazykových znalostí ('A', 'B', 'C') nebo podle zvoleného jazyka ('N', 'F', 'A').
Forma
Forma studia, typicky 'P' pro prezenční (denní) a 'E' nebo 'K' pro externí nebo kombinovanou formu. Pokud je rozvrh publikován jen pro prezenční formu studia, není nutné používat.
Způsob, jakým se budou jednotlivé okruhy zobrazovat, je definován v programu Parametry na stránce Ostatní/Formát zobrazení okruhu.
Kromě výše popsaného formátu zobrazení je třeba ještě mít na zřeteli způsob, jakým program Metro NG tento formát interpretuje a dodržovat základní pravidla při jeho vytváření.
  1. Pokud má obor více než jednu kombinaci (jako např. obor VV na PedF), objeví se v Metru automaticky tyto kombinace jako další úroveň ve stromové struktuře studentských okruhů. Pokud tedy uživatel bude chtít přidat k lístku obor i s kombinaci, musí strom studentů rozbalit až do úrovně kombinací a vybrat jednu z nich. Pokud bude chtít přidat celý obor, tj. studenty všech kombinací, strom ponechá zabalený na úrovni oboru. V případě více kombinací tedy existují dvě různé akce uživatele, které musejí skončit dvěma různými výsledky. Tyto dva různé výsledky se přitom musí v aplikacích zobrazovat různě, neboť mají různý význam z hlediska příslušnosti studentů k lístkům.
  2. Pokud má obor pouze jednu kombinaci (což je případ oboru CH), úroveň kombinací se v Metru NG nezobrazuje (protože se tím ve většině případů situace zpřehlední). Při přidáváni studentu k lístku má tedy uživatel pouze jednu možnost akce. Z hlediska reprezentace v databází jsou však stále možné dva výsledky, Metro si tedy jeden z nich musí vybrat. Protože vizuálně tato situace odpovídá přidávání k oboru a nikoliv ke kombinaci, autoři Metra NG zvolili reprezentaci odpovídající oboru bez kombinace. Obě dvě reprezentace v tomto případě mají stejný význam z hlediska příslušnosti studentů, takže konkrétní volba neovlivňuje detekci kolizí ani zobrazení rozvrhu studentů. Pokud tyto dvě reprezentace není možné ani jinak rozlišit v aplikacích, nejde o závadu ale naopak o výhodu.
Protože existují obory typu (1) s více kombinacemi, musí formátovač zvládat jak situaci oboru bez kombinace, tak obor s kombinaci, a tyto dvě situace zobrazovat odlišně. V případě oboru typu (2) je ovšem současně zobrazení oboru i kombinace nevhodné. Vyhovující chováni formátovače je tedy takové, aby v případě nastavené kombinace zobrazoval kombinaci, v opačném případě obor. (Jména kombinací jsou naštěstí v případě oborů s více kombinacemi odlišitelná od jmen oboru.)
Tato logika je skutečně v RozvrhNG i v MetroNG naprogramována, podmínkou ovšem je, aby ve formátovacím řetězci byl přítomen jak obor 'O', tak i kombinace 'M'. Zabudovaná logika pak zajistí, že obor nebude vypisován, pokud je uvedena kombinace.