Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Následující tabulka zobrazuje všechny konfigurační parametry modulu Komise nastavované ve Správě SIS. Tučně jsou zobrazeny defaultní hodnoty.

ParametrHodnotyKomentářPoznámka
cz_obor_onlytrue, falseOmezení na pouze české obory ve filtru pro Přiřazení komisí k termínu na záložce Přiřazovat studenty - SZ 
default_obdobi_sz_filtr Defaultní nastavení období ve filtru 'Přiřazovat studenty - SZ'SELECT * FROM szterminy szt WHERE szt.fakulta = :xfakulta
export_do_dipl_casobhajtrue, falsePři zamčení komise či úpravě data zasedání již zamčené komise vyexportovat do dipl.ddobhajoba položku term_stud.casobhaj místo původního komise.dzasedani 
export_mistnosti_do_diplbudova_nazev - Název budovy
mistnost_zkratka - Zkratka místnosti z číselníku místností
mistnost_cislodveri - Číslo dveří místnosti z číselníku místností
mistnost_popis - Popis místnosti z číselníku místností
mistnost_nazevmistn - Název místnosti z číselníku místností
komise_jinamistnost - Upřesnění nebo jiná místnost z komisí
Při zamčení komise či úpravě data zasedání již zamčené komise vyexportovat místnost do diplomek v tomto složení, bez prázdných položek a s oddělením položek čárkou (max. 150 znaků). 
filtr_jen_aktivnitrue, falseDefaultně filtrovat jen aktivní komise. 
filtr_jen_budoucitrue, falseDefaultně filtrovat jen komise se zasedáním v budoucnosti. 
filtr_prirazeniaktivni - filtr aktivní komise
nepouzite - filtr nepoužité komise
zasedani - filtr komise s datem zasedání
garant - filtr komisí s katedrou, jenž je garantem termínu
Filtr checkboxů v přiřazení komisí k termínu 
filtr_studentid_katedra - filtr dle kateder práce studenta
szz_okruhy - filtr dle studenty zvolených státnicových témat (ovlivněno konfiguračním parametrem predmety.okruhy)
datum_odevzdani - filtr dle stavu práce (odevzdaná/neodevzdaná)
Položky filtru na záložce studenti (Přiřazení studentů ke komisi, Studenti přihlášení na zvolený termín) 
filtr_terminkatedra_terminu - filtr dle kateder termínů
obory - filtr dle oborů
predmety - filtr dle předmětů
komise - filtr dle komisí
ID termínu - filtr dle ID termínu
Položky tabulky termínů státních zkoušek 
jedinecnost_ustav_u_y_oblastitrue, falseKontrolovat jedinečnost komise z oblati Y na pár obor, katedra 
jmenovani_clenuG - garanti SP
O - oborové rady
Pro které typy komisí půjde přidávat nové členy pouze jmenováním. 
jmenovani_subkomise_engtrue, falseUmožnit pro subkomisi na státní zkoušku generovat jmenovací listinu v anglickém jazyce. 
katedra_formatkod - pouze kód katedry
nazev - formátovaný název katedry
Formát zobrazení katedry práce studenta v tabulce studentů přihlášených k termínu SZ 
katedry_sekcetrue, falseKatedry jsou do selectů vypsány seskupené po sekcích 
komise_pouze_jeden_termintrue, falseKomise může být přiřazena pouze k jednomu termínu. 
kontrola_1predseda_subkomiseN - Ne
W - Ano, zobrazit varování
A - Ano
Použít kontrolu výběru předsedy v subkomisi, že nesmí být více jak jeden. 
kontrola_diplV - Probíhá vždy
N - Nekontroluje se
O - Kontroluje se dle diplomního oboru
Kontrola přiřazení studentů ke komisi vzhledem k zadání závěrečné práce, pouze u oborů zakončených závěrečnou prací. (pokud není nastaveno řídí se volbou 'V') 
kontrola_druh_B Typy komisí (tkomise.kod) pouze pro bakalářské SZkSELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
kontrola_druh_D Typy komisí (tkomise.kod) pouze pro SDZkSELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
kontrola_druh_M Typy komisí (tkomise.kod) pouze pro magisterské a nav. magisterské SZkSELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
kontrola_druh_O Typy komisí (tkomise.kod) pouze pro zkoušky zájmového CŽVSELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
kontrola_druh_P Typy komisí (tkomise.kod) pouze pro zkoušky profesního CŽVSELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
kontrola_druh_R Typy komisí (tkomise.kod) pouze pro rigorózní zkouškySELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
kontrola_predsedy_subkomiseN - Ne
W - Ano, zobrazit varování
A - Ano
Použít kontrolu výběru předsedy v subkomisi, že musí být předsedou i v nadkomisi. 
kopie_clenusubkomise - Subkomise kopírovat i členy
nadkomise - Nadkomise kopírovat i členy
Při kopírování komise defaultně vybrat kopírování i členy 
kopie_nadkomisetrue, falseKopírování nadkomisí v rámci stejné oblasti 
kopie_vazba_oblastSNST - kopírování pouze v rámci stejné nadkomise
JNST - kopírování i do jiné nadkomise, pokud je stejného typu
JNJT - kopírování i do jiné nadkomise jiného typu
Způsob kopírování subkomisí. (UPOZORNĚNÍ: tento konfigurační parametr se nesmí nastavova spolu s 'same_typ_and_obor'!!) 
link_expirace30Počet dnů, za jak dlouho expirují linky pro stažení studentských prací a vybraných příloh. 
mail_zmena_gar2ref Odesílat referentům aktivních studií notifikaci o změně granta studijního programu (oboru).SELECT kod, nazev FROM druh WHERE kod IN ('B', 'N', 'M', 'D') ORDER BY nazev
mazat_clenove_koncepttrue, falsena dotaz umožní smazání členů komise, kteří jsou u protokolu vedeni jako koncept a nepřítomen 
mistnost_emailmistnost_zkratka_nazev - Zkratka a název místnosti, pokud se od sebe liší a název je vyplněn, jinak jen zkratka, z číselníku místností (Původní chování)
mistnost_zkratka - Zkratka místnosti z číselníku místností
mistnost_cislodveri - Číslo dveří místnosti z číselníku místností
mistnost_popis - Popis místnosti z číselníku místností
mistnost_nazev - Název místnosti z číselníku místností
komise_jinamistnost - Upřesnění nebo jiná místnost z komisí
E-mailem odesílat místnost v tomto složení, bez prázdných položek a s oddělením položek čárkou (max. 150 znaků). Při vypnutí všech možností se použije 'mistnost_zkratka_nazev', tedy původní chování. 
moje_komise Typy komisí pro zobrazení v menu Moje komise.(SELECT kod AS kod, nazev AS nazev FROM typkom)
nazev_automaticky_subkomiseOH - Název je zadáván ručně
OG - Název je generován
GH - Název je složen z generovaného a ručně zadavaného názvu
Způsob vytváření názvů subkomisí 
nazev_automaticky_subkomise_format<NVL><text>|<text> (</NVL><NVL><obor>|<l_obor>: <obor></NVL><NVL><obor>|<NVL><ustav><datum>|, </NVL></NVL><NVL><ustav>|<l_ustav>: <ustav></NVL><NVL><ustav>|<NVL><datum>|, </NVL></NVL><NVL><datum>|<l_datum>: <datum></NVL><NVL><text>|)</NVL> Styl formátování názvu subkomise při nastavení konfiguračního parametru 'nazev_automaticky_subkomise' na 'OG' nebo 'GH'. Podporovaná maska <l_stupr> (= lang 'format.stupr'), <stupr> (= kód studijního programu), <stupr_n> (= název studijního programu), <l_obor> (= lang 'format.obor'), <obor> (= kód oboru), <obor_n> (= název oboru), <l_ustav> (= lang 'format.ustav'), <ustav> (= kód ústavu), <ustav_n> (= název ústavu), <l_datum> (= lang 'format.datum'), <datum> (= celé datum zasedání komise), <date> (= datum zasedání komise), <time> (= čas zasedání komise), <text> (= ručně zadaný text u dané subkomise, pouze pro nastavení konfiguračního parametru 'nazev_automaticky_subkomise' na 'GH', při nastavení 'OG' je automaticky nahrazen langem 'format.nazev', jinak je nahrazen prázdným řetězcem, pro případ, že není uveden se automaticky umisťuje na začátek), <NVL>str1|str2</NVL> (pokud je neprázdný str1, vypíše str2). (!! upozornění, celý název může mít max. 250 znaků !!) 
nevyplneny_ustavtrue, falseUmožnit zakládání subkomisí pro právo za ústav/sekci z nadkomisí bez přiřazení k ústavu. 
nezamknout_bez_jednoho_predsedytrue, falseNEPOUŽÍVAT! Termín komise nelze zamknout pokud nemá právě jednoho předsedu. Nyní se nastavuje v konfigu zamek_komise 
nutny_obortrue, falsePovinnost oboru pří vytváření komisí oblasti Z 
obor_noborO - s komisemi se bude pracovat pomocí oboru
N - s komisemi se bude pracovat pomocí oboru SIMS
Podle kterého oboru se bude pracovat s komisemi oblasti Z 
odhlasit_z_komisetrue, falseDovolit odhlášení studenta z termínu SZ pokud ještě není termín komise uzamčen. Student nesmí mít uložený záznam o průběhu SZ. Dojde tím ke zrušení záznamu z tabulky term_stud, případného konceptu z tabulky term_stud_komise a bude rozeslán e-mail osobám s právem komise.assign za katedru (pokud má komise určenou katedru) či za fakultu. 
odkazy_do_prirazovani_studtrue, falseZobrazení odkazů pro komise typu 'Z' pro přiřazování komisí k termínu či zobrazení již přiřazeného termínu (zobrazení ikony ovlivněno právem komise.assign, komisí) 
po_zapisu_komisekomise - Skok na záložku 'Přehled'
termin_prehled - Skok na záložku 'Přiřazovat studenty - SZ' do sekce 'Detail termínu'
termin_add_kom - Skok na záložku 'Přiřazovat studenty - SZ' do sekce 'Přiřadit komise k termínu'
termin_stud - Skok na záložku 'Přiřazovat studenty - SZ' do sekce 'Studenti'
termin_studdetail - Skok na záložku 'Přiřazovat studenty - SZ' do sekce 'Přiřazení studenti ke komisi'
Po zápisu komise typu 'Z' pomocí ikony z přehledu komisí (zobrazení ikony ovlivněno právem komise.assign, komisí a konfiguračním parametrem komise.odkazy_do_prirazovani_stud) 
prirad_bez_dipltrue, falseUmožnit přiřazení ke komisím pro szz i studenty bez zadané závěrečné práce v oborech, kde je tato práce povinná. 
prisedicitrue, falseNa poslední opravný termín části SZZk (druh BNM) přiřazovat nezávislé pozorovatele z komisí oblasti A.Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
prisedici_gptrue, falseNa poslední opravný termín části SZZk umožnit přiřadit jako nezávislého pozorovatele garanta programu, který student studuje. 
prisedici_nepovinnetrue, falseUmožnit přiřazovat přiřazovat nezávislé pozorovatele z komisí oblasti A na jiný, než poslední opravný termín (pouze druh BNM). 
rezervace1 - rezervace místnosti v Rozvrhu NG je nepovinná
2 - rezervace místnosti v Rozvrhu NG je povinná (u termínu bude povinné vyplnit konec rezervace, místnost a zkoušejícího)
Umožnit rezervovat učebnu přímo v modulu 'Komise' pomocí modulu Rozvrh NG. Možno použít pouze s modulem Rozvrh NG. Pakliže bude rezervace nepovinná a uživatel se rozhodne rezervovat nebo bude rezervace povinná, pak bude u termínu povinné vyplnit konec rezervace, místnost a zkoušejícího. 
same_typ_and_obortrue, falsePři vytváření subkomisí bude zachován typ a obor, který má nadkomise. (UPOZORNĚNÍ: tento konfigurační parametr se nesmí nastavova spolu s 'kopie_vazba_oblast'!!) 
send_mail_after_locktrue, falseOdesílat e-maily po zamčení termínu komise 
send_mail_after_lock_diplzamykajici - true
zamykajici_hoste - true
vedouci - true
oponenti - 0
konzultanti - 0
Zasílání e-mailů vedoucímu, konzultantům, oponentům prací obhajovaných na termínu komise
[
*zamykajici - zasílat e-mail určený členům komise přiřazené k termínu i zamykajícímu
*zamykajici_hoste - zasílat e-mail určený pro hosty (vedoucí, konzultanti, oponenti) i zamykajícímu pakliže je alespoň jeden e-mail hostům odeslán
*vedouci - zasílat e-mail vedoucímu
*oponenti - počet oponentů, kterým zasílat e-mail
*konzultanti - počet konzultantů, kterým zasílat e-mail
]
 
send_mail_after_lock_sdzktrue, falseOdesílat pozvánky na SDZk školitelům 
stuprtrue, falseU komise oblasti O bude možno vybrat právě jednu položku z Obor či Studijní program 
sub_komise_terminK - Pouze hlavní komise
S - Pouze subkomise
A - vše
jaké komise je možno přiřadit k termínu st. zkoušky 
subkomduhatrue, falseUmožnit označit subkomisi jako komisi, do které se členi přidávají ze všech nadkomisí stejné oblasti 
tab_studentid_katedra - Katedra práce studenta
d_detail_dipl - Proklik na detail diplomové práce studenta
etapa - Pole etapa a etapa 2
ddodevzdal - Datum odevzdání
dobhajoba - Výsledek obhajoby
Položky tabulky studenti termínu státních zkoušek 
tab_studenti_datum_prihlasenitrue, falseZobrazení data přihlášení studentů na zvolený termín a tlačítka akce pro úpravu pořadí dle tohoto data na záložce detailstudentu (Přiřazení studenti ke komisi, Studenti přiřazení k vybrané komisi) 
tab_studenti_szz_okruhysloupec - Zobrazení názvů témat ve sloupci
ikona - Zobrazení názvů témat v dialogu po kliknutí na ikonu
Zobrazení studenty zvolených státnicových témat na záložkách studenti (Přiřazení studentů ke komisi, Studenti přihlášení na zvolený termín) a detailstudentu (Přiřazení studenti ke komisi, Studenti přiřazení k vybrané komisi). Ovlivněno konfiguračním parametrem predmety.okruhy! 
tab_termincas - Čas terminu
budova - Budova
mistnost - Místnost
poznamka - Poznámka
predmety - Předměty
obory - Obory
detailu_terminu - Zobrazení detailního přiřazení studentů na předmět
Položky tabulky termínů státních zkoušek 
termin_stud_lock_scripttrue, falsePouštět script na kontrolu termin_stud_lock_typ 
termin_stud_lock_typ Kolik dnů před začátkem termínu musí být studenti přiřazeni ke komisím, nebo omluveni z termínu. (0 = nekontroluje se, nastavení dle druhu studia)Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
SELECT kod /*nazev podkonfigu*/, 'N' as nazev /*pro MC je to typ - S je řetězec */, '0' AS vychozi /*hodnota na začátku při první aktualizaci*/ FROM druh WHERE neplatnost IS NULL AND ddo IS NULL
typ_doktorandske_sz Typy komisí (tkomise.kod) pro doktorandské zkoušky, pro které je možné zakládat termíny z modulu komise.SELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
typ_komise_czv Typy komisí (tkomise.kod) pro zkoušky/obhajoby v CŽV, pro které je možné zakládat termíny z modulu komise.SELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
typ_komise_rigo Typy komisí (tkomise.kod) pro rigorózní zkoušky, pro které je možné zakládat termíny z modulu komise.SELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
typ_komise_spec Typy komisí (tkomise.kod) s vazbou na specializaceSELECT kod, nazev FROM tkomise WHERE oblast = 'Z' ORDER BY nazev
umoznit_editovat_po_zamceniporadi - pořadí studentů na termínu komise
casobhaj - čas zkoušky/obhajoby
poznamka - poznámka u studentů na termínu komise
dzasedani - datum zasedání komise
prisedici - nezávislého pozorovatele u posledního opravného termínu
Po zamčení termínu komise umožnit editovat dodatečné informace. 
vynech_prazdnetrue, falseZrušení výpisu prázdných údajů (Zatím jen menu 'Studenti' a 'Přiřazení studenti ke komisi') 
zadostitrue, falseV případě rezervace s nízkými právy pouze podat žádost o rezervaci. 
zamek_komisepredseda_min - '1'
predseda_max - '3'
clen_min - '3'
omezení zamčení komise podle jejího složení (0=nekontrolovat)
* predseda_min - minimální počet předsedů
* predseda_max - maximální počet předsedů
* clen_min - minimální počet členů (včetně předsedů - čísla 1 a 2 budou interpretována jako 3!)
 
zamek_nezverejnittrue, falseUmožnit uzamknutí komise bez zveřejnění složení komise. 
zverejnit_automaticky_komise_oblasti_ztrue, falsePo zamčení termínu komise oblasti Z automaticky komisi zveřejnit anonymům a studentům. 
zverejnit_default_komise Defaultní nastavení zveřejnění komise pro anonymní uživatele a studenty.(SELECT '-' AS kod, 'Bez oblasti' AS nazev FROM dual) UNION (SELECT kod AS kod, nazev AS nazev FROM typkom)
zverejnit_default_subkomise Defaultní nastavení zveřejnění subkomise pro anonymní uživatele a studenty.(SELECT '-' AS kod, 'Bez oblasti' AS nazev FROM dual) UNION (SELECT kod AS kod, nazev AS nazev FROM typkom)