IS STUDIUM

IS STUDIUM je databázová aplikace umožňující komplexní počítačové zpracování studijní agendy vysoké školy a její propojení s dalšími aplikacemi informačního systému vysoké školy. Pro uložení dat a manipulaci s nimi se používá SQL server Oracle, desktopové aplikace jsou vyvíjeny v Delphi a webové aplikace v PHP.

Správné fungování informačního systému a jeho přizpůsobení konkrétním podmínkám a požadavkům uživatele zajišťuje řada konfiguračních parametrů. Systém je rozšiřován na základě požadavků uživatelů a v rámci předplaceného servisu jsou tyto změny poskytovány všem uživatelům. Systém je průběžně inovován také na základě požadavků nadřízených nebo spolupracujících orgánů (MŠMT, UIV, VZP, banka,…) a poskytuje požadované exporty (např. matrika studentů pro MŠMT).

Desktopové aplikace

Balík programů umožňující kompletní zpracování studijní agendy vysoké školy. Obsahuje nástroje pro práci se studenty, uchazeči, pro správu předmětů a další.

Desktopové aplikace jsou určeny předvším pro každodenní práci s IS STUDIUM na studijním oddělení (evidence studentů a uchazečů o studium), dále pak evidenci výukové nabídky školy (katalog předmětů), definici studijních plánů a kontrol studia a pro sestavení centrálního rozvrhu vysoké školy.

Uživatelé mají k dispozici propracované nástroje na nastavení výběrových podmínek na požadovaná data (filtry), jejich uspořádání (třídění), pro vytváření tiskových sestav a exportů dat z IS Studium slouží zabudovaný generátor sestav. Samozřejmostí je podpora hromadných operací s daty včetně rozesílání emailů vybraným studentům či uchazečům. Součástí IS STUDIUM je velmi flexibilní nástroj na definici a vyhodnocení kontrol v průběhu studia (kontroly na konci úseku studia i kontroly před státnicemi).

Dalším prvkem IS STUDIUM je aplikace pro podporu sestavení a prezentace rozvrhu vysoké školy, která zohledňuje rozličné organizace a formy výuky i nahodilé akce v průběhu akademického roku.


Webové aplikace

Kompletní webová aplikace sdružující všechny klíčové funkce pro uchazeče o studium, studenty, učitele, studijní referentky a správce systému.

Webové moduly pracují se stejnou databází jako desktopové aplikace a jsou určeny třem typům uživatelů: anonym, přihlášený student a přihlášený uživatel (vyučující, studijní referent(ka), externí spolupracovník, ...).

Anonymům poskytují především základní informace o možnostech studia na vysoké škole, podat přihlášku ke studiu či nahlížet do katalogu předmětů jednotlivých fakult.

Studentům zpřístupňuje jejich studijní plány, podporuje zápisy ke studiu včetně zápisu studijních povinností spojeného se zápisem k rozvrhu, umožnují zápisy k termínům zkoušek, výběr závěrečných prací, podávání různých žádostí, hodnocení výuky aj.

Přihlášení uživatelé na základě práv získaných přidělenou rolí například spravují data katalogu předmětů a připojené studijní materiály, připravují podklady pro akreditace, vypisují zkušební termíny, zadávají výsledky zkoušek, vypisují témata studentských prací, vyplňují protokoly o zkouškách, připravují podklady pro přezkumy ve věcech studia, udržují a doplňují data o rozvrhu, řeší problematiku rezervací místností, případně nastavují parametry informačního systému či přidělují a nastavují role uživatelů.


Proč zvolit IS Studium?

ReferenceKde se používá IS Studium?


Univerzita Karlova:
 • 1.lékařská fakulta
 • 2.lékařská fakulta
 • 3.lékařská fakulta
 • Lékařská fakulta v Plzni
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Právnická fakulta
 • Fakulta sociálních věd
 • Katolická teologická fakulta
 • Evangelicko teologická fakulta
 • Husitská teologická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Rektorát Univerzity Karlovy
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze:
 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Celoškolské pracoviště VŠCHT

Policejní akademie ČR
 • Fakulta bezpečnostně právní
 • Fakulta bezpečnostního managementu

Metropolitní univerzita v Praze