Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Kontrola se vyvolá z menu Student-Kontrola plnění povinností nebo ikonkou K. Provedou se všechny kontroly podle nastavení pro kontroly plnění. Tedy kontroly podle určeného studijního plánu, které mají stejný termín, který je nastaven, nebo mají termín kontroly „Vždy“. Pro kontrolu se počítají body(kredity) ze zkoušek studenta.
Při vyplněném parametru "Rozhodné datum do kontroly pro postup" (Parametry záložka STUDENT 1) se při kontrolách za "Aktuální ročník", "Aktuální ročník - 1",
"1. až 11. ročník" a "1. až 6. ročník - zima" započítávají pouze výsledky splněné do vyplněného data (včetně).
ID studia: 123456                                                                                                                    
Datum konce maximální doby studia: 01.10.2028                                                                                                       
Jen z předmětů splněných do 18.02.2023.                                                                                                          
Nezapočítávají se jako splněné tyto předměty:                                                                                                       
                                                                                                                            MG422P01 Paleontologie 

Pro celkový výsledek se kontroly berou v pořadí:
1.Splnil
2.Splnil s alespoň minimálním počtem kreditů
3.Splnil pro opakování
4.Nesplnil
Jako celkový výsledek se zobrazí výsledek s nejvyšším pořadím.

Poznámka ad bod 3: v případě, dle nastavení v Parametrech oborů je opakovaný zápis do úseku studia vyloučen/omezen, ve výsledku kontroly na konci úseku studia se vypíše upozorňující hláška:Výsledek kontroly se zobrazí v okněPomocí ikonky 1342.png umístěné vlevo dole výše uvedeného obrázku, je možné zobrazit dle výběru zobrazit obsah malých skupin, které jsou obsaženy v kontrole plnění jako kontrola pomocí malé skupiny (kontroly typu M, N, P). Tento zobrazený obsah malé skupiny je možno vytisknout pomocí ikonky 720.png viz níže:


          


Chybová hlášení při kontrole plnění povinností
Zobrazí-li se při kontrole hlášení, že se nenašly předměty, je to obvykle tím, že se kontroluje pro školní rok, pro který předměty ještě neexistovaly.V okně kontrol se mohou vyskytnout i další hlášení, která začínají několika vykřičníky, např.
!!! V kontrole bodů nejsou zadány body pro splnění,
!!! Velká skupina nemá žádné atributy,
!!! U kontroly podle předmětu není určen předmět, apod.
Na takové hlášení upozorněte pracovníka, který vytváří kontroly, obvykle je to chybně vytvořená kontrola.

Kontroly na konci školního roku a po zimním semestru
Student má dva údaje (Splnil1 a Splnil2), do kterých lze počítat plnění povinností. V programu PARAMETRY se nastaví, pro který školní rok a případně semestr se plnění počítá. Obvykle bývá Splnil1 za aktuální školní rok a zimní semestr a Splnil2 za celý školní rok.
V programu PARAMETRY lze také nastavit, že příprava pro nový školní rok se dělá podle Splnil, a to obvykle podle Splnil2. Aby příprava pro nový rok byla správná, je třeba mít údaj Splnil správně vyplněný.
Na stránce Informace jsou dva údaje o plnění povinností. Vlevo od nich je školní rok a případně semestr, pro který se plnění počítá. Samozřejmě lze údaj vyplnit u každého studenta v opravě. Jiná možnost je, že se údaj Splnil spočítá.
Výpočet plnění studijních povinností je v okně Body, plnění povinností, které se vyvolá ze stránky zkoušek stiskem tlačítka Body+splnil.Zobrazí se okno, kde lze plnění počítat stisknutím tlačítka Kontrola u příslušného údaje Splnil. Provedou se kontroly podle studijního plánu studenta pro termín aktuální ročník studenta (resp. aktuální ročník-zima) a výsledek kontroly se zobrazí. Pod oknem se zobrazují podrobnosti o kontrole.
Spočetl-li se jiný výsledek, než je uloženo v údaji Splnil, zobrazí se červeně text tlačítka Ulož. Stisknutím tohoto tlačítka lze spočtený výsledek uložit do příslušného Splnil.
Pomocí ikonky 720.png lze záznam o kontrole vytisknout.
V tomto okně je vidět, kolik měl student podmíněných zápisů, kolikrát opakoval a kolik měl přerušení studia. Do počtů se počítá i aktuální studijní stav studenta.
Kontrolu plnění povinností podle studijního plánu studenta a za aktuální ročník lze provádět i hromadně volbou z menu Hromadné – Studenti-výpočet průměru,bodů... Zde se zaškrtne, zda počítat Splnil1 nebo Splnil2 a stiskne tlačítko Pracuj. Pro každého studenta v nastaveném filtru se provedou kontroly podle jeho studijního plánu a aktuálního ročníku a výsledek kontroly se uloží do údaje Splnil1 nebo Splnil2. Nemá-li student vyplněný studijní plán, nebo není co kontrolovat, nebo student nemá aktuální ročník, údaj Splnil1 resp. Splnil2 se vyprázdní.

Kontroly plnění rekvizit při kontrole plnění povinností podle plánu
Při každé kontrole plnění povinností podle plánu studenta se nejprve zkontrolují všechny splněné předměty zapsané od roku 2006/2007, zda mají splněné rekvizity.
Povinnost, která nemá splněnou prerekvizitu nebo korekvizitu, nebo má splněnou neslučitelnost, se pro kontroly nebere jako úspěšně absolvovaná. Nebere se tedy jako splněná při kontrole podle malé nebo velké skupiny ani při výpočtech, zda má student dostatek kreditů za splněné povinné, povinně volitelné... předměty.
Na začátku zprávy o kontrole se zobrazí informace o tom, která povinnost není považována za splněnou. Dále se zobrazí rok, kdy ji má student zapsanou a nesplněné rekvizity.
Když se objeví informace o nesplněné pre/korekvizitě předmětu (nebo splněné neslučitelnosti), je potřeba zjistit, zda je to chyba v povinnostech studenta nebo chyba v předmětu. Tedy nejprve zkontrolovat zapsané povinnosti studenta a případně je opravit. Pokud má student správně zapsané předměty i jejich výsledky, může být chyba v rekvizitách předmětu. Tedy je nutno zkontrolovat příslušnou variantu předmětu v Tajemníkovi (podle roku, kdy má student zapsaný předmět). Chybu je potřeba opravit, protože jinak je předmět pro kontroly plnění považován za nesplněný.
POZNÁMKA
Získané body (kredity) - za školní rok, celkem... - Dosud se body (kredity) započítaly hned po splnění semestru předmětu a vůbec nezáleželo na tom, zda je celý předmět splněn. Nově je naprogramováno (od verze Studenta 15.0.0.29) , aby se do součtu získaných bodů (kreditů) započítávaly body (kredity) jen u předmětů, které jsou celé splněné. Tedy u dvousemestrálních předmětů se body (kredity) započtou až po splnění obou semestrů předmětu + případně rekvizit na plnění.
Příklad: dvousemestrální předmět, který má v prvním semestru 2 body a ve druhém semestru 3 body a nemá žádné rekvizity.
Úprava je udělaná na přání RUK a před zprovozněním úpravy RUK upozorní fakulty na nový způsob výpočtu získaných bodů (kreditů).
Ostatní školy se mohou obrátit na Erudio, chtějí-li započítávat body jen z celkově splněných předmětů.

Úprava v kontrole na konci úseku studia
Je zrušeno varování, že pro plán nejsou definované povinné nebo povinně volitelné předměty. Samozřejmě se nemohou dělat některé kontroly, když nejsou příslušné předměty určeny:
Kontroly před státní zkouškou podle studijního plánu studenta
Lze použít kontrolu pro každou část státní zkoušky zvlášť, tj. kontrolu před státnicí, kontrolu před SZA... Doporučujeme ale používat vždy nově vzniklou kontrolu "Všechny SZ", která zkontroluje všechny SZ předepsané ve studijním plánu.
Pokud má plán v definici zaškrtnuto "SZ kontroly společné pro všechny podplány a plán studenta" (Tajemník, Studijní plány):
U dvouoborů se v kontrole na konci období netisknou informace o podplánech, které nemají žádné kontroly

Kontrola plnění povinných předmětů na konci roku; kontrola, zda lze v příštím roce zapsat nesplněné povinné předměty:
Vyjde se ze seznamu nesplněných povinných předmětů studenta. Tyto nesplněné předměty se program pokusí fiktivně zapsat do "roku kontroly + 1". Program udělá stejné kontroly, jako kdyby se předměty v příštím roce opravdu zapisovaly. Při této kontrole jsou ignorovány prerekvizity a korekvizity.
Je-ĺi povinný předmět v příštím roce "nevyučován" nebo "zrušen", zobrazí se o tom informace, ale na celkový výsledek kontroly to nebude mít vliv. Tedy byl-li výsledek kontroly "splněno", zůstane "splněno" i nadále - kontrola nemůže vědět, zda student bude mít šanci předmět absolvovat v roce n+2 či nikoliv.
U povinných předmětů, které jsou v příštím roce nevyučované nebo zrušené, ale mají v příštím roce vyučovanou záměnnost, se nově uvádí kódy příslušných záměnností.

Do výsledku kontroly plnění na konci roku se přidá výpis povinných předmětů, u kterých se najde nějaká chyba při fiktivním zápisu a nelze je tedy příští rok zapsat - včetně důvodů proč. Najdou-li se nějaké chyby při fiktivním zápisu nesplněných povinných předmětů, nastaví se výsledek kontroly na "Nesplnil".
Kontroluje se, zda už student má nesplněný povinný předmět zapsaný tolikrát, kolik je na fakultě povoleno zápisů. Má-li, změní se výsledek kontroly na "nesplněno". Ale musíte sami vyloučit případy, kdy ještě smí student plnit poslední zápis předmětu.
Najdou-li se pro příští rok nevyučované nebo zrušené povinné předměty, které student dosud nesplnil, nezmění se tím výsledek kontroly na nesplnil. Vypíše se ale před výsledkem kontroly hlášeni:
"Nutná kontrola referentkou, v souvislosti s podmínkami vnitřního předpisu fakulty"
V detailu Studijního plánu je možno definovat "Ak.rok, od kdy kontrolovat nevyučovanost povinných předmětů". Možnost použití tohoto parametru je popsána Zde

Pro fakulty UK, které zapisují mezivýsledky kontrol plnění do databáze (FHS, PedF)
U studentů, kteří nemají žádné splněné zkousky, se dosud žádné kontroly plnění neprováděly, jen se zapsal celkový výsledek kontroly "Nesplnil" a zobrazilo se hlášení, že student nemá žádné splněné zkoušky. Nově se zobrazí nejen hlášení, ale provedou se všechny požadované kontroly. Výsledky těchto kontrol se zapisují do tabulek s mezivýsledky. Takto se zapisují výsledky kontrol pro studenty bez splněných zkoušek při každé kontrole plnění ze Studenta. U kontrol plnění, které zadá student na webu, se mezivýsledky nezapisují