Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Volba Výpočty - Přenos z Uchazeče slouží k převodu dat z přijímacího řízení z programu UCHAZEČ od firmy Erudio do programu STUDENT.
Po zvolení této položky se zobrazí okno (viz obrázek).Zde určíte:

Do Studenta se budou převádět pouze přihlášky, které mají pro obor, na který se budou převádět, v Parametrech oborů povolenu platnost ve Studentovi.

Uchazeči doktorských studijních programů

Uchazeči 2.běhu pčijímacího řzení

Přenést do aktuál. ak. roku.Po potvrzení tlačítkem Pracuj se spustí převod uchazečů. Přerušit převod lze tlačítkem Přeruš.

Po převedení přihlášek do Studenta se v Uchazeči, záložka Informace, zobrazuje ID studia ve Studentovi.

Pro fakulty UK používající SpSl: při převodu uchazečů do Studenta se u přihlášek, které mají stav uchazečského spisu "Otevřený" nastaví automaticky stav spisu na "Převedený".
Více o stavech uchazečských spisech Zde.

Při přenosu z Uchazeče se do Průběhu studia ukládá text: "Zk.: VSP:54; BI:56; Zk. 8:56". Tam, kde je vyplněný výsledek, se doplní zkrácený název zkoušky, tj. stejný název jako se zobrazuje v Uchazeči na záložce "Zkoušky" u položek "Zk. 1" - "Zk. 8".

Pro přenos Ročníku z Uchazeče platí toto pravidlo:

Při převodu z Uchazeče do Studenta u škol, kterým se nenastavuje financování = 10 školné na soukromých vysokých školách:
 • U nematričních studentů se financování nechává prázdné.

První přijetí na VŠ:
 • U bakalářů a magistrů se automaticky doplňuje podle ODKUD. Když je v uchazeči vyplněno '7' vysoká škola, tak se nastaví POPRVE='N', jinak 'A'.
 • U všech ostatních druhů studia se při přenosu nastaví POPRVE='N'.

Při přenosu z Uchazeče do Studenta se na některých školách (UK, VŠCHT, MUP) přenáší do "doručovací adresy 1 - student" v osobních údajích "doručovací adresa" z Uchazeče (adresa ze stránky Informace v Uchazeči). Přenáší se vždy, je-li v Uchazeči vyplněna. Pokud se převádí více přihlášek, zůstane ve Studentovi doručovaní adresa z naposledy přenesené (kde byla vyplněna).
 • Pro ČZU:
  Adresa se přenese v případě:
  • že je ve Studentovi nevyplněná
  • že je sice ve Studentovi vyplněná, ale osoba má jen již ukončená studia

Při přenosu z Uchazeče do Studenta se přenáší údaj "Mail uchazeč" do údaje "Mail student". Mail se nepřenáší na FAF UK, na ČZU a na JAMU. Na ostatních školách se vyplněný mail z Uchazeče do Studenta přenese v případě:
 • že je ve Studentovi mail nevyplněný
 • že je sice ve Studentovi vyplněný, ale osoba má jen již ukončená studia

Při přenosu z Uchazeče do Studenta se k danému studiu přenáší také informace o absolvované fakultě:
 • Absolvovaná fakulta
 • Studijní program
 • Rok ukončení

Průměry ze střední školy se nyní evidují pouze v Uchazeči u každé přihlášky zvlášť. Proto byly přesunuty z osobních údajů do přihlášky na záložku Škola (5. oddíl). Nepřenáší se do Studenta.
Položky IZO střední školy, Stát SŠ, Obor střední školy, Rok maturity se nyní evidují i v Uchazeči u každé přihlášky zvlášť, a to v přihlášce na záložce Škola (4. oddíl). V osobních údajích uchazeče jsou tyto položky pouze viditelné, ne editovatelné. Položky se přenáší do Studenta.

Při přenosu z Uchazeče do Studenta se údaje o stř. škole (IZO, Stát SŠ, Obor, Rok maturity) z přihlášky přenesou do osoby v případě, že:
 1. všechny 3 údaje jsou v osobě prázdné nebo
 2. student má všechna studia již ukončené nebo
 3. student má neukončené studium a každá z těchto tří hodnot je buď prázdná nebo se rovná té v přihlášce (tím se případně zajistí doplnění chybějící hodnoty v osobě, ne k přepsání ani k vymazání již vyplněné hodnoty).
Evidence výše uvedených položek novým způsobem se projeví po nastavení školního roku pro Uchazeče na hodnotu >= 2010.
Tyto informace jsou v Uchazeči na záložce Škola, ve Studentovi na záložce Informace.