Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na této stránce jsou:

Údaje jsou pro přehlednost a snadnou dostupnost rozděleny do očíslovaných oblastí. Jsou zde evidovány tyto údaje:
1.
staré akreditace
staré akreditace
nové akreditace
nové akreditace
nové akreditace se specializací
nové akreditace se specializací

          Na chybně zvolený obor upozorňuje hláška při ukládání editace studia tlačítkem "Ok".

 • Kurz CŽV - vyplňuje se podle číselníku Programy CŽV
  Nabízejí se:
  • 1. kurzy CŽV, které patří k danému oboru studenta
  • 2. nebo pokud žádný kurz k danému oboru neexistuje, nabídnou se kurzy CŽV, které nejsou přiřazeny k žádnému oboru.
 • Typ stáže - vyplňuje se pomocí číselníku Typy stáží - více viz Stáže

 • Smlouva ke stáži - vyplňuje se pomocí číselníku Smlouvy se zahraničními univerzitami
 • Poznámka ke stáži - textový údaj - maximálně 100 znaků
 • Stát stáže - vyplňuje se pomocí číselníku Státy - pokud je stát určen již ve smlouvě se zahraničními univerzitami, je doplněn automaticky.
  Při vyplněné stáži se jedná o povinný údaj!
  U našeho studenta, který vyjíždí na stáž se vyplňuje stát, kam vyjíždí, u přijíždějícího stážisty stát, odkud přijel.
 • Tlačítko "sluníčko" - zobrazí detaily smlouvy
 • Návrhy na výjezd na stáž - tlačítkem se otevře okno Seznam návrhů na výjezd na stáž. Podrobněji je popsáno zde.
 • Meziuniverzitní studium - pro školy/fakulty, které evidují meziuniverzitní studia typu double/multiple degree a joint diploma. Více zde.
  Při založení studia, přenosu z Uchazeče nebo změně oboru se, pokud pokud druh meziuniverzitního studia nemá zaškrtnutý parametr OborVse, nastaví také údaje o meziuniverzitním studiu získané dle Parametrů oborů (na UK je vyplnění v PO povinné), a to hodnoty pro položku "Meziuniverzitní studium" a "Typ diplomu". Při zaškrtnutém parametru se údaj nepředvyplní automaticky, až po zaškrtnutí checkboxu uživatelem.

 • Studijní program - údaj se nevyplňuje, ale je automaticky doplněn podle zadaného oboru
 • Obor SIMS – doplňuje se automaticky
 • Šk. rok přijetí - zadává se začátek školního roku, např. 2007
 • Zápis do st. programu - datum zápisu do studijního programu
 • První přijetí na VŠ v ČR - zaškrtne se, pokud je student poprvé přijat ke studiu ve smyslu §61 odst.1
 • Navazující studijní program - zaškrtne se, u studenta s druhem studia „Navazující“, je-li to pro něj navazující studijní program ve smyslu §58 odst.4
 • Předchozí vzdělání - přenáší se při převodu z Uchazeče; editace výběrem z menu.
 • Stát předchozího vzdělání - přenáší se při převodu z Uchazeče; editace výběrem z číselníku.

 • Průkaz zdarma - pouze pro UK - zaškrtnutím získává student nárok na vydání studijního programu zdarma
  toto studium zakládá nárok na bezplatné vydání průkazu externího uživatele služeb (vydání průkazu je hrazeno fakultou). Lze použít pouze u nematričních studií.
  Údaj lze filtrovat a třídit. Lze ho také hromadně vyplňovat (hodnoty A nebo N).
  Motivace: Na fakultách UK studují osoby v programech celoživotního vzdělávání přičemž v některých případech si studium hradí samy a v rámci tohoto poplatku mají na fakultě zpřístupněny různé služby, které mohou být podmíněny vlastnictvím průkazu UK. Je proto přirozené, že poplatek za studium zahrnuje i vydání takového průkazu.

  • Kliknutím na ikonku 816.png se zobrazí tabulka s informacemi, kdo a kdy daný údaj změnil:


 • Od kdy platit - datum, kdy student přesáhne stanovenou dobu studia
 • Spočteno - datum, kdy byl údaj "Od kdy platit" vypočítán
 • Tlačítko "sluníčko" - provede výpočet "Od kdy platit"

  Pouze pro UK
  Z důvodu nepřesností výpočtu "Od kdy platit" bylo na záložce Škola skryto tlačítko-sluníčko "Od kdy platit (orientační datum)" společně s příslušnými texty.
 • Spolupracující instituce - sluníčko slouží pro výběr externích institucí, které se podílely na výuce studenta a které se budou tisknout v dodatku k diplomu.
  • Po stisku tlačítka se otevře okno, kde vlevo je připraven seznam externích institucí vhodných pro dané studium.
  • Instituce jsou z číselníku "Externí instituce pro akreditace".
  • Pomocí tlačítek-šipek vpravo/vlevo lze do pravé části okna s názvem "Spolupracující instituce" přidat/odebrat požadované instituce.2.
 • Financování studia - vyplňuje se podle číselníku Financování studia. Položka je povinná pro matriční studenty (druh studia - bakalářské, magisterské, navazující magisterské nebo doktorské).
Poznámka:
U studenta s kódem financování 12 (doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků) musí být kumulativně splněny následující podmínky:
1. student zahájil studium v akademickém roce 2014/2015 (Rok přijetí 2014)
2. student studuje v bakalářském, magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu (Druh studia B, M, N)
3. studijní program má od 2.místa dvojčíslí „75“ [s vyloučením studijních programů x7502 a x7508]
Na straně vysokých škol musí být splněny ještě další podmínky – např. musí jít o studenta, který působí jako pedagogický pracovník, apod. Toto se v SIMS nekontroluje a splnění těchto podmínek je na odpovědnosti vysokých škol.Tento druh financování lze zvolit jen u studijních programů,kde jsou splněny podmínky výše.
 • Smlouva k poplatkům za studium - výběr z číselníku Smlouvy k poplatkům
 • Nepočítat poplatky za studium
Financování 13 (speciální pedagogika nebo Učitelství pro ZŠ, mimořádné PŘ 2015/16) mohou mít pouze studenti Pedagogické fakulty UK, kteří studují obor "N SPPG" a mají datum zápisu do studijního programu mezi 1.2.2016 a 29.2.2016.
U studenta s financováním 13 nelze změnit obor. Také nelze měnit jiný obor na N SPPG u studentů, kteří mají datum zápisu do studijního programu mezi 1.2.2016 a 29.2.2016.

3.
 • Místo výuky – vyplňuje se podle číselníku obcí
 • Jazyk výuky - automaticky se doplňuje podle položky "Jazyk" z číselníku Obory. Pokud v číselníku není jazyk uveden, do jazyka výuky se nastaví čeština. Jazyk výuky eviduje matrika SIMS.
Poznámka:
Pokud je financování 7 nebo 11, lze jazyk výuky editovat. V ostatních případech (financování není 7 ani 11 nebo není vyplněné) je jazyk výuky pouze pro čtení.
Nelze zadat kombinace:
Jazyk výuky = CZE a Financování = 6
Jazyk výuky <> CZE a Financování = 1 (výjimka je u doktorandů UK, u nich je tato kombinace povolena)
 • Fakultní mail - podle položky lze třídit, filtrovat, tisknout.
 • Preferovaný jazyk angličtina - slouží pro určení v jakém jazyce bude probíhat e-mailová komunikace se studentem. Je-li zaškrtnuto, e-maily budou zasílány v angličtině (PLATÍ JEN PRO E-MAILY AUTOMATICKY GENEROVÁNÉ SYSTÉMEM !). Jinak v češtině.
  • při ručním založení studia se položka "Preferovaný jazyk angličtina" automaticky zaškrtne, pokud jazyk výuky vybraného oboru neprobíhá v českém jazyce
  • u studia, které vzniklo přenosem z Uchazeče, se (ne)zaškrtnutí přebírá z Uchazeče

4. ČSSZ - pro externí studenty
 • Externí se hlásí k nemocenskému pojištění - v případě, že chce být externí student nemocensky pojištěn, zaškrtněte a vyplňte datum, od kdy má změna nastat
 • Datum změny - od kdy se hlásí k nemocenskému pojištění
 • Tlačítko "sluníčko" - umožňuje zadání data změny


MUSÍ BÝT VYPLNĚNY TYTO ÚDAJE:
 • Fakulta
 • Druh studia
 • Forma studia
 • Obor
 • Zápis do studijního programu
 • Rok přijetí
Následující údaje musí být vyplněny u studentů s druhem studia předávaným do matriky (bakalářské, magisterské, navazující, doktorské):
 • Student nově přijatý
 • Navazující studijní program
 • Vzdělání před zápisem do studijního programu
 • Financování studia
 • Místo výuky