Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Modul Plány a kontroly slouží k vytváření kontrol plnění povinností každého studenta vzhledem k jeho vlastnímu studijnímu plánu.V průběhu studia musí mít student v zadaných termínech splněny určité povinnosti, aby mohl ve studiu pokračovat. Nebo musí získat určitý počet kreditů apod. Studijní plán proto můžeme brát jako množinu různých kontrol, které jsou prováděny v určených termínech. Cílem je, aby kontroly povinností probíhaly na požádání referentky automaticky podle předem zadaných pravidel.
Studijní plány a jejich kontroly se připravují v programu Tajemník. Modul Pěnkava zapojený do programu Student řeší provádění kontrol.
Pro vytváření a opravu studijních plánů a s nimi souvisejících kontrol slouží okno Studijní plány - kontroly.
Toto okno dostaneme do popředí pomocí ikony 281.png, případně z jeho minimalizované podoby v dolní části pracovního okna.

         


Zvláštností a důležitou vlastností tohoto okna je to, že je svisle rozděleno na dvě poloviny.
Přepínač Studijní plány a k nim příslušející kontroly a Kontroly a kde jsou použity určuje, jakým způsobem se budeme dívat na vazby mezi plány a kontrolami.

Použité ovládací prvky:             

Filtr, třídění, velikosti a pořadí sloupců a velikost okna zůstávají pro daného uživatele zachovány i při příštím spuštění programu.