Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Po kliknutí na ikonku 732.bmp ze zadávání absolvování nebo ze stránky Škola se otevře okno Termíny promocí pro danou fakultu a druh studia. Zobrazí se seznam termínu s určením data a času promoce a dále pak kódu a názvem promoční místnosti. (Názvy místností se zobrazují na základě nastavení langů pro názvy promočních místností ve webovém modulu Promoce).

Omezení seznamu nabízených termínů:
Pokud se přiřazuje termín promoce jednotlivě, ve výběru termínů se nabízí také termíny, které nemusí splňovat limity obsazenosti tj. termíny, na které lze přiřazovat i v případě, že jsou již podle kapacity plně obsazené. Tyto termíny jsou podbarvené fialovou barvou. Před přiřazením takovéhoto termínu, je-li už jeho kapacita naplněna, program oznámí, že se jedná o naplněný termín a zeptá se uživatele, zda má termín opravdu přiřadit. Pokud ano, termín se přiřadí. Pokud ne, k přiřazení nedojde a uživatel může vybrat jiný termín.Pro termíny promocí platí tyto podmínky:
  1. Při přiřazování termínů promocí se nabízejí pouze otevřené (potvrzené) termíny.
  2. Termíny jsou vybírány podle akademického roku, jehož rozsah je stanoven novým konfiguračním parametrem ve web. modulu Promoce.
  3. Pokud má absolvent přiřazený termín promoce přes "sluníčko", nelze termín editovat při opravě studia.
  4. Pokud má absolvent přiřazený termín promoce přes "sluníčko" a tento termín je již uzavřen, nelze mu termín odebrat.
  5. Pouze RUK: Pokud se termín promoce nezadává přes "sluníčko", ale zapisuje se ručně, lze zadat termín nejvýše 30.9.2009 23:59 --> dočasné omezení na žádost RUK.
Změna studijního stavu z Absolvoval na jiný
Dojde-li ke změně stud. stavu z "A" na jiný stud. stav a student má již přidělený termín promoce, program na to upozorní a zeptá se uživatele, zda má pokračovat v ukládání (v tomto případě bude termín studentovi odebrán), nebo zda se má ukládání přerušit (v tomto případě, pokud nemá být termín promoce odebrán, musí se vrátit stud. stav "Absolvoval").

Odeslání emailu - Upozornění na přiřazení k termínu promoce
Po přiřazení absolventa k termínu promoce přes ikonku 732.bmp se automaticky vygeneruje emailová zpráva pro absolventa.
Email se generuje pouze při použití ikonky 732.bmp, ne ručním zadáním data do položky Datum a čas promoce, tj. je třeba používat webový modul Promoce.