Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Výsledek přijímacího řízení včetně doplňovacího řízení a případného přezkumu přijímacího řízení je evidován na stránce Rozhodnutí1. Výsledek přijímacího řízení - výběr z číselníku


          Kód 90 je prvotní nastavení při založení přihlášky. Nedostaví-li se uchazeč k přijímacímu řízení, pak se tento kód při prvním tisku jeho rozhodnutí změní na 91 současně s nastavením data rozhodnutí.
          Kódy 20, 21 a 30 i nadále dopočítává program podle výsledků přijímacího řízení
          Kódy 40, 71 a 79 jsou kódy pro přijetí bez přijímací zkoušky
          Kód 50 je kód pro přijetí mimo přijímací řízení u CŽV. Kontroluje se, že není použit pro matriční studia.
          Kód 31 je kód pro uchazeče CŽV, kteří nemohli být pro velký zájem přijati. Tento výsledek lze použít pouze pro uchazeče CŽV (kontroluje se při ukládání přihlášky).
          Kód 32 je kód pro uchazeče CŽV, kteří sice všem požadavkům na přijetí vyhověli, ale kurz/program se nakonec neotevře pro malý počet zájemců.
              Výsledek 31 a 32 lze zadat jen uchazečům celoživotního vzdělávání, u matričních studentů program výsledek neuloží, upozorní uživatele chybovou hláškou:


Pokud je u kurzu CŽV nastaven stav "Z - přijímací řízení zastaveno", je možno v Uchazeči u přihlášek na tento kurz nastavit v "Rozhodnutí děkana v 1. stupni" jen výsledek přijímacího řízení:


          Kódy 80, 81, 82, 83, 84, 85 a 86 jsou označeny jako expirované a nebudou se již dále používat.


Datum rozhodnutí - datum rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče

Kód pro UIV - informace, jak se přepočte výsledek pro výkaz o Uchazečích pro UIV (MŠMT).

Změny z webu zakázány - při použití tohoto zaškrtávátka není možné na webu v modulu Uchazečská komise měnit uchazeči body a popis zkoušek
Lze doručit prostřednictvím SIS - jedná se o informaci, zda uchazeč souhlasí s doručením kladného rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím SIS.
3540.png tlačítko-sluníčko umožní změnit souhlas uchazeče s elektronickým doručením kladného rozhodnutí o přijetí ke studiu

Uchazeč nebyl přijat, protože nesplnil podmínku - zaškrtávátko + textové pole pro slovní popis důvodu nepřijetí.

2. Doplňovací řízení
3. Řízení o odvolání


Pro fakulty UK používající spisovou službou od firmy T-MAPY spol. s r.o." (SpSl):
Položky "Odvolání předáno rektorátu a "Datum přijetí na fakultu" jsou needitovatelné, doplní se automaticky při převzetí odvolání z "Nezpracované podatelny". Podrobněji popsáno Zde.

            V přpadě, v rektorátním řízení o odvolání je zastaveno řízení z důvodu:
            Nastaví se automaticky výsledek "řízení zastaveno".


Kontroly pro Doplňovací řízení vs. Odvolání

Při ukončení editace přihlášky (přes tlačítko "OK") se provádí nové kontroly:
  1. nelze nastavit přijat v doplňovacím řízení, pokud existuje odvolání předané na RUK
  2. nelze zaškrtnout "Odvolání předáno rektorátu", pokud je uchazeč přijat v doplňovacím řízení
  3. je-li uchazeč přijat v doplňovacím řízení a podal i odvolání, musí být výsledek odvolání "autoremedura" a nesmí být zaškrtnuta položka "Odvolání předáno rektorátu"


4. Aktuální stav přijetí
Kvůli přehledu o současném výsledku přijímacího řízení se zobrazuje modře text Přijat nebo Nepřijat. Podle tohoto údaje lze i filtrovat - položka "Přijat? (ANO/NE)".
Při přijetí v rámci přezkumného řízení se aktuální stav přijetí nastaví na "Přijat", až když uživatel zaškrtne položku "Dodal podklady".

Zveřejnit na webu - Ke zveřejnění dojde až v okamžiku, kdy na stránce Uchazeč v programu Parametry nastavíte hodnotu Výsledky v oddíle Průběh přijímacího řízení na webu

Výběr z možností:
Údaj je možno vyplňovat hromadně s použitím následujících hodnot:

Odůvodnění - na základě aktuálního VPR se zde zobrazí text z Rozhodnutí, a to odstavec Odůvodnění. Text je zobrazen pouze pro čtení.
Formulace ve zdůvodnění upravuje Erudio s.r.o., dle požadavku školy.

Např:
pro VPR = 20 nepřijat - nesplnil minimální bodovou hranici.
Ukázka:
Uchazečka získala celkem 0 bodů (z části přijímací zkoušky anglický jazyk - písemná zkouška 0 bodů, z části přijímací zkoušky francouzský jazyk - písemná zkouška 25 bodů), tedy nevyhověla minimální stanovené hranici pro část přijímací zkoušky anglický jazyk - písemná zkouška, a proto se celkový výsledek přijímací zkoušky hodnotí jako 0 bodů.