Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na záložce Příchozí dokumenty se sdružují informace o žádostech podaných uchazečem (dříve umístěné na záložce "Poplatky a žádosti") a vložených příloh k přihlášce či žádostem (dříve umístěné na záložce "Přílohy").


Seznam příloh má "stromovou" strukturu. PDF přihlášky či PDF podané žádosti je tzv. "rodič", v seznamu je označen modrou barvou. "Rodič" může mít přiřazenu jednu či více příloh. Příloha je pro lepší přehlednost zleva odsazena.

SEZNAM "RODIČŮ"

1. PDF přihlášky (typ přílohy 'PRIHL' Přihláška)
          Pro UK: u elektronických přihlášek se po stažení přihlášky do uchazeče jako první zařadí samotné PDF přihlášky.
2. PDF jednotlivých žádostí:
Každý typ žádosti má přiřazen typ přílohy, pod kterým se ukládá samotné PDF žádosti.
3. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (typ přílohy 'ODVROZ' Odvolání proti rozhodnutí děkana v 1.stupni)
          Pro UK: Odvolání se stahuje z Nezpracované podatelny". Více se o podávání odvolání můžete dočíst Zde.

Tyto vyjmenované typy příloh z číselníku "Typy příloh" (TYPYPRILOH) mají v položce PATENT hodnotu 'T' true.
Nesmějí se používat pro ostatní vkládané přílohy


Přílohy, které uchazeč doložil k přihlášce, jako např. doklad o vzdělání, motivační dopis, kopie pasu se řadí pod "Přihlášku".

Přesun přílohy:
Pokud je třeba přílohu přesunout, například od jedné žádosti k druhé, stačí přílohu myší uchopit a přetáhnout.Popis sloupců v seznamu:
          Při pokusu o vložení jiného typu program upozorní uživatele hláškou:


Popis funkcí jednotlivých tlačítek:
Nová příloha - založí se nová příloha. Po stisku tlačítka se otevře okno Výběr hodnoty, kde je třeba zvolit typ přílohy. Je možno případně zaškrtnout "Příloha nemá soubor". Pokud není zaškrtnuto, po výběru typu přílohy a stisku OK se otevře okno pro výběr přílohy-souboru. Po vybrání souboru a stisku tlač. Otevřít se vybraný soubor uloží k přihlášce jako příloha.
Změna typu - změní typ vybrané přílohy (např. z "motivační dopis" na "doklad o vzdělání" apod.)
Stáhnout soubor (= prohlížení, tisk) - vybranou přílohu uloží z databáze do souboru. A podle typu souboru (txt, pdf, jpg) se pokusí přílohu zobrazit v programu, který je k danému typu souboru přiřazen (v nastavení MS Windows: Průzkumník Windows - horní menu "Nástroje" --> "Možnosti složky" --> "Typy souborů"). Např. pdf soubor otevře v Adobe Reader, doc soubor v MS Word apod.
Zrušit - po stisku tlačítka se program ještě jednou zeptá, zda se má příloha opravdu zneplatnit/zrušit.
Poznámka - ke každé příloze k přihlášce lze zadat/upravit poznámku pomocí tlačítka "Poznámka".


Nová žádost - standardně žádosti podává uchazeč o studium ve webovém modulu "Přijímací řízení", či na fakultách UK, které používají spisovou službu, by měla došlá žádost být zaevidována podatelnou a do Uchazeče převzata přes "Nezpracovanou podatelnu". Ale v případě nutnosti, dle oprávnění role, je možno zakládat novou žádost i v "Uchazeči".


Při zakládání nové žádosti je nutné vložit oskenované PDF papírové žádosti (ikona pro výběr souboru z disku se zpřístupní zatržením checkboxu "Vložit scan žádosti") . Příloze se automaticky přiřadí "Typ přílohy" odpovídající "Typu žádosti".
Pozor, checkbox slouží pro vložení naskenované papírové žádosti, ne pro vložení přílohy k žádosti!          Pro fakulty UK:

          Při zaevidování nové žádosti přímo v Uchazeči (ne přes podatelnu) tlačítkem "Nová žádost" je povinné vložit naskenované PDF papírové žádosti.
          Typy žádostí:

          Fakulty UK
          V případě podání odvolání proti nepřijetí ke studiu, je po stažení žádosti "Odvolání proti rozhodnutí o přijetí" z nezpracované podatelny automaticky zaškrtnutý checkbox "Žádost je typu odvolání".


          Po předání odvolání rektorátu (zaškrtnutí "Odvolání předáno rektorátu" na záložce Rozhodnutí se automaticky zaškrtne checkbox "Předáno vyšší instanci".Pokud uchazeč nemá založený spis ve "Spisové službě" referentka nemůže založit novou žádost.


Oprava žádosti - uživatel s odpovídající rolí může provádět úpravy, schvalovat či zamítat žádost.
V případě zastavení řízení o žádosti lze nastavit Výsledek žádosti "řízení zastaveno".


          Na dalších záložkách se vyplňuje Odůvodnění k výsledku žádosti (povinné při schválení/zamítnutí žádosti) a Stanovisko (komentář) k žádosti - není povinná položka.


          Zamítnutí žádosti o NT - při zamítnutí žádosti o náhradní termín přijímací zkoušky je třeba zvolit jeden ze tří výsledků, viz obrázek:


          U volby "Datum řádného termínu PZ" či " Datum povolení náhradního termínu PZ" musí být vyplněné datum, program na tuto skutečnost upozorní hláškou:
PDF Rozhodnutí


Výzva k odstr. vad
         v případě potřeby je možno vygenerovat u žádosti typu "Odvolání proti rozhodnutí o přijetí" a "Upuštění od přijímací zkoušky" písemnost "Výzva k odstranění vad".

       1. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí

       2. Upuštění od přijímací zkouškyVrátit do nezpracované podatelny
Schválení přílohy:
          S - "Schválené" u vybrané přílohy nastaví "Schváleno" na "ano" - obsah přílohy byl stud. oddělením schválen
          Z - "Zamítnuto" obsah přílohy byl stud. oddělení zamítnut; Zamítnutá příloha má ve sloupci "Schváleno" tučný červený text "NE"
          ? - "neurčeno" - obsah přílohy nebyl zatím kontrolován; Toto je výchozí stav každé přílohy

Při zamítnutí přílohy "Zápisový list" referentkou se uchazeči odešle informační e-mail o této skutečnosti. Po odeslání se zobrazí informace o úspěšném/neúspěšném odeslání e-mailu.

E-mailová šablona má název "Zamítnutí přílohy" (zamitnuta_priloha_ucha).


Povinné přílohy se ve sloupci Schváleno podbarvují sv. zelenou barvou 3222.png. Povinné přílohy pro daný obor se nastavují v modulu Parametry v Opravě parametrů oborůPropsání od/schválení společné přílohy do více přihlášek
        Dodal podklady:Poznámky:
Filtry:Od verze Uchazeč v.23.0.0.50 (5.3.2021)
  1. u přílohy se, při najetí kurzoru myší na první sloupec označeného řádku, zobrazí informace o velikosti vloženého souboru
  2. pod seznamem příloh je přidáno nové tlačítko "Načíst foto". Pomocí tlačítka lze načíst označenou přílohu typu "FOTO" do osobních údajů uchazeče (tabulka OSFOTO)