Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Má-li student přidělenu práci, lze ji opravovat (např. je nutné opravit název práce).
To se provede vybráním příslušné práce na stránce Stud. práce a stiskem tlačítka Oprava práce.


U přidělené práce se v horní části okna detailu práce (okno "Popis studentské práce") se zobrazují stavy práce:

Záložka Práce (viz obrázek)

Evidují se zde tyto položky:
Použití jednotlivých položek název a téma ovlivňují konfigurační parametry modulu dipl_uc: tema (rozhoduje o tom, zda se v modulu rozděluje téma a název ) a polozky_djazyk_cze, polozky_djazyk_eng, djazyk_neurcen, polozky_djazyk_ostatni
Pokud je kontrola zapnutá, provádí se tyto akce a kontroly:
Obor SIMS musí být vyplněn:
- U jednooborového studia se vyplňuje automaticky podle oboru SIMS studenta. Položka je v tomto případě pouze pro čtení.
- U dvouoborového studia volí "Obor SIMS" uživatel. Číselník "Obory SIMS pro diplomky" v tomto případě nabízí pouze vhodné položky, tj. obory SIMS 1 a 2 ze studia studenta. Pokud fakulta používá obor "Společný základ", nabízí se ještě tento.
Podle "Oboru SIMS" u stud. práce se na záložce Studium nastaví položka "Diplomní obor pro dvouoborové studium".
Má-li student přiřazenou nějakou studentskou práci, která ještě není uzavřená, nelze měnit položku "Diplomní obor".
Při přiřazování práce:
- U jednooborového studia se "Obor SIMS" vyplní automaticky podle oboru SIMS ze studia.
- U dvouoborového studia se zobrazí výběrové okno, kde musí uživatel potvrdit, který obor SIMS bude u studentské práce. Ve výběrovém okně jsou na výběr obory SIMS 1 a 2 ze studia, případně ještě "Společný základ". Pokud je ve studiu nastavena položka "Diplomní obor", ve výběrovém okně se tento obor přednastaví. Po přiřazení práce se podle zvoleného "Oboru SIMS" u stud. práce nastaví položka "Diplomní obor" (pokud ještě není nastaven nebo se neshoduje s právě zvoleným oborem.)
u dvouoborového studia, pokud je před přiřazením práce "Obor SIMS" již vyplněn a je v rozporu s obory SIMS 1 a 2 (případně "Společným základem"), program toto ohlásí a studentská práce se nepřiřadí. Buď uživatel pouze zvolil špatnou studentkou práci nebo je třeba provést změny/opravy v datech, např. změnit "Obor SIMS" u studentské práce.
Při potvrzení studentské práce studijním oddělením se provádí stejné akce a kontroly jako při přiřazování práce.
Záložka Další údaje (viz obrázek)

Evidují se zde tyto položky:
 • Další údaje: datum potvrzení stud. oddělením, do kdy má student odevzdat, odevzdání tištěné podoby, odevzdání elektronické podoby, proběhlé obhajoby.
 • Obhajoba – zveřejnit (toto pole má smysl na fakultách, kde se používá internetová aplikace), datum obhajoby (plánované), místo konání obhajoby, datum pozvánky, předseda komise (zadává se z číselníku).
  • datum pozvánky na obhajobu se vyplňuje automaticky (při zaškrtnutí položky Zveřejnit se předvyplní datum pozvánky aktuálním datem, uživatel může pak datum libovolně upravit), a to za podmínek:
   • je vyplněno datum konání obhajoby a toto datum je aktuální datum nebo v budoucnu (Položka Datum a čas obhajoby je povinná při zveřejnění termínu obhajoby. Je přitom nutné vyplnit jak datum tak i čas obhajoby.)
   • zároveň je vyplněné místo konání obhajoby
   • a datum pozvánky na obhajobu není vyplněno.
  • odeslání emailové zprávy o zveřejnění pozvánky k obhajobě - po zaškrtnutí položky Zveřejnit (pozvánku na obhajobu) a uložení záznamu tlačítkem OK
E-mail se odesílá v případě:
 1. V Parametrech je nastaveno E-mailem oznámit studentovi zveřejnění pozvánky k obhajobě (bak., dipl. práce)
 2. Jedná se o bakalářskou nebo diplomovou práci
 3. Při editaci stud. práce byla zaškrtnuta položka Zveřejnit, tj. před editací zaškrtnutá nebyla.
Text e-mailu je v šablonách, aplikace: Student, název: Zveřejnění pozvánky na obhaj. stud.práce.
Poznámka: při nastavení parametru Zveřejnit jen práci s vyplněným oborem je možné zveřejnit pozvánku pouze tehdy, pokud je vyplněn obor práce.

 • Práce byla navržena na ocenění - příznak, který informuje o tom, že práce byla navržena na ocenění. Položka je pouze pro čtení.
  • název se může lišit, lze jej nastavovat pomocí langu "d.excelentni_ano".
  • ve filtrech má položka název "Práce navržena na ocenění"
 • Nahrané soubory k práci - seznam souborů (příloh) souvisejících se studentskou prací, je zde dostupné tlačítko Uložit vybranou přílohu na lokální disk, kterým se uloží příloha označená v seznamu příloh
 • Poznámka referenta - slouží pouze pro interní potřebu referenta. Položka je editovatelná do doby finalizování práce.
 • Kontrola URKUND - slouží k doplnění odkazu do systému URKUND pro kontrolu na plagiaturu.

Pouze pro rigorózní práci je v sekci Obhajoba položka Charakteristika obhajoby (viz následující obrázek). Může nabývat následujících hodnot:
 • obhajoba rigorózní práce - implicitní hodnota
 • uznání diplomové práce
 • uznání disertační práceDalší kontroly probíhající při editaci práce:
 • kontrola splnění lhůty pro možnost obhájení práce:
  při zadání/změně vyplnění data (plánované) obhajoby se kontroluje, zda uplynula lhůta od data zadání práce, nastavená v Parametrech.
 • Minimální lhůta před obhajobou, kdy má být práce k dispozici:
  mezi daty: Datum odevzdání tištěné podoby, Datum odevzdání elektronické podoby a daty: Datum obhájení a Datum obhajoby musí uplynout minimální lhůta zadaná parametrem Minimální lhůta před obhajobou (Parametry, záložka STUDENT 2), kdy má být práce k dispozici.
 • hlídání počtu přiřazených prací u vedoucího a oponentů: na základě nastavení položek "Max. počet prací - vedoucí" (oponent) v osobních údajích učitele probíhá u Studentských prací kontrola, aby nedošlo k překročení nastavených hodnot.
  • Kontrola probíhá u prací, které byly zadány (na webu) nebo potvrzeny (studijním oddělením) a nejsou finalizované nebo archivované.
 • Datum obhajoby nesmí být menší než Datum zadání práce.
 • Při zveřejnění pozvánky k obhajobě se kontroluje, že Datum obhajoby není menší než aktuální datum.
 • Propojení s modulem Komise - v případě, že fakulta používá webové moduly pro zpracování SZ a student je již přiřazen k uzamčené komisi na obhajobu práce, jsou data o komisi a datu předpokládané obhajoby uložena do záznamu o diplomové práci a položky není možné dále editovat. Pro případnou opravu je nutné nejprve studenta odstranit z komise.
Při opravě nelze měnit položky Typ, Fakulta, Řešitel.
Práce, která je finalizovaná nebo archivovaná, se nesmí ve Studentovi opravovat ani rušit její přidělení.