Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na této stránce jsou umístěny informace o studijním stavu aktuálního a nového školního roku. Jsou tu podrobně rozepsány údaje z aktuálního školního roku a eventuálně údaje v novém školním roce. Nejdůležitější z těchto údajů se zobrazují v oblasti identifikace studenta.
Údaje v novém školním roce se vyplňují v okamžiku, kdy znáte studijní stav a ročník v novém školním roce. Vyplnění těchto údajů je vlastně příprava na postup do nového školního roku.Nejdříve jsou údaje o datech zápisu do zimního a letního semestru, eventuálně do následujícího školního roku. Také se zde nachází údaje o kontrole zápisu a náhradním termínu. Vyplnění jednotlivých dat zápisu je možno po kliknutí na ikonku 732.bmp. Otevře se následující okno:

Poznámka: v případě, že aktuální studijní stav je nastaven na "přijat ke studiu", v detailním okně pro nastavení "Datum zápisu do ..." je možné upravit datum zápisu do studijního programu (evidováno na záložce Škola). V tomto případě se u matričních studií kontroluje, zda pro danou fakultu, studenta, studijní program a zápis do stud. programu neexistuje duplicitní studium.
Pokud kontrola neprojde, zobrazí se hláška a program neumožní provést změnu data zápisu do studijního programu:


Mazání dat zápisu při zadání nebo ukončení přerušení
Při zadání přerušení v aktuálním stud.stavu se smaže datum zápisu do úseku, kam student nenastoupí podle začátku přerušení. Porovnají se začátky semestru v harmonogramu ak.roku s datem začátku přerušení.
- Bude-li začátek přerušení < nebo = začátku zimního semestru, vymaže se datum zápisu do zimního semestru.
- Bude-li začátek přerušení > začátek zimního semestru a < nebo = začátku letního, vymaže se datum zápisu do letního semestru.
Při zadání přerušení v novém stud.stavu
- Bude-li začátek přerušení < nebo = začátku zimního semestru následujícího roku, vymaže se datum zápisu do následujícího roku.
Při ukončení přerušení v jiném ak.roce, než byl začátek přerušení, se smažou všechna 3 data zápisu, pokud jsou starší než datum "od" stud.stavu následujícího po přerušení

Další údaje jsou pro přehlednost a snadnou dostupnost rozděleny do očíslovaných oblastí. Evidují se zde tyto údaje:
1. Studijní stav
Studijní stavPoznámka
Student studuje
studujeaktivní stav
opakujeaktivní stav
podmíněný zápisaktivní stav
rozložený ročník - ISPaktivní stav
uzavřel studiumneaktivní stav 
výjezd na stážneaktivní stav 
Student dočasně nestuduje 
přerušenoneaktivní stav 
přijat k studiuneaktivní stav 
Student nestuduje
zanechalneaktivní stav 
absolvovalneaktivní stav 

Poznámka: Každá škola používá v souladu se svým studijním řádem některé z vyjmenovaných stavů. Přesný obsah toho kterého studijního stavu závisí tudíž také na konkrétní škole.


Poznámka: s výjimkou některých důvodů přerušení studia se na základě vyplnění maximální délky studia pro daný obor v Parametrech oborů kontroluje, zda zadané datum OD a DO odpovídá maximální povolené délce studia od zápisu do studijního programu + 180 dní (aktuální hodnota pro UK, je dána parametrem Počet dnů pro ukončení studia po uplynutí max.doby studia. Parametr se nastavuje pro celou univerzitu v Parametrech na záložce Instalace). Je to tak kvůli nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení studia.

Změna studijního stavu.
Změna studijního stavu se, kvůli evidování jednotlivých etap studia pro SIMS, ukládá do Průběhu studia.
Zapisuje se pokud byl aktuální stav předtím vyplněn a nebyl X a to při postupu nebo při opravě, když se mění "od" u studijního stavu na vyšší a

Když se zvýší v opravě "datum od" u aktuálního stud.stavu o více než 40 dní a nezmění se nic jiného ve studijním stavu, co by způsobilo uložení minulého studijní stavu do Průběhu studia, zobrazí se dotaz, zda opravdu chcete udělat takovou změnu "data od". Při kladné odpovědi se změna provede, při záporné se neukončí oprava, aby bylo možné "datum od" změnit.Při změně studijního stavu na Zanechal se automaticky provede archivace aktivních závěrečných prací studenta.
Před touto archivací se provádí kontrola na "Datum plánované obhajoby". Pokud je toto datum vyplněné a je menší než datum zanechání, k archivaci práce nedojde. Tím se zamezí archivace práce v případech, kdy je datum plánované obhajoby prošlé a očekává se, že status práce dořeší uživatel ručně.Jako důvod archivace se nastaví "Student ukončil studium bez dokončení práce".
Datum archivace se nastaví na datum zanechání studia.

Archivační procedura vrací seznam nalezených chyb a varování. Tyto chyby se při archivaci také objeví.
V případě, že se jedná pouze o varování, může uživatel i přes to archivaci povolit a práci zaarchivovat. Toto chování je stejné jako při archivaci na záložce "Stud. práce" přes tlačítko "Archivace".


Pokud se práci nepodaří archivovat, objeví se hlášení "Nepodařilo se archivovat jednu nebo více stud. prací - nutno dořešit".


Aktivní závěrečné práce pro archivaci je tato:


Změna studijního stavu u studentů s vízovou povinností
Pokud je v Parametrech, záložka OSTATNÍ vyplněna e-mailová adresa "Vízová povinnost", odejde upozornění mailem na tuto adresu.

Změna studijního stavu Absolvoval.
Absolvovaní studenti mohou byt zapsáni na již uzavřený termín promoce a již evidováni v matrice diplomů. Proto program při změně ze studijního stavu provede kontrolu a upozorní potvrzovací hláškou:

Bude stav V,P,Z - u studentu je možno připravit budoucí studijní stav:
Otevře se formulář, ve kterém je třeba zadat položky potřebné ke konkrétnímu budoucímu stavu (např. u stavu přerušeno: akademický rok přerušení, datum od - do, důvod přerušení...).

Každý den po půlnoci se spustí úloha, která plánované studijní stavy, které již nastaly, přepíše do položek pro evidenci aktuálního studijního stavu.


Příznak "Smí složit všechny (zbývající) části SZ" - zobrazuje se jako tučný zelený text "Smí složit všechny (zbývající) části SZ", a to jen v případě, že je příznak nastaven na "Ano".Pro absolventy:


Následující údaje z nového školního roku se vyplňují analogicky jako obdobné údaje ze školního roku:
3. NOVÝ studijní stav
"Prodloužení" studijního stavu přerušeno
V některých případech se uplynulé přerušení zapisuje do průběhu studia, i když je opět přerušeno:

4. Poznámka k novému stud. stavu


MUSÍ BÝT VYPLNĚNY TYTO ÚDAJE
Údaje školního roku nebo nového školního roku, tj.:
KONTROLUJE SE