Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Tento postup odpovídá zapisování stejných zkoušek více studentům najednou.
Hromadné generování z bloku předmětů lze použít i pro doktorské studium.
Postup při hromadném generování zkoušek:

V okně se specifikuje:
Pracuj - spustí se generování
Přeruš - generování se přeruší
Chyby - lze si prohlédnou a vytisknout chyby, které nastaly při generování
Po přerušení při generování je jako aktuální student nastaven student následující po studentovi, se kterým se naposledy pracovalo.
JAK GENEROVÁNÍ PROBÍHÁ
  1. Postupně se procházejí studenti v uživatelském filtru v pořadí podle nastaveného třídění.

  2. U každého studenta se zkontroluje, zda má vyplněn příslušný studijní stav.

  3. Při generování podle bloků předmětů se zjistí, zda existují bloky předmětů pro příslušnou fakultu, druh studia, formu studia, ročník, obor a zaměření. Fakulta, druh a forma studia, ročník musí být naprosto shodné u studenta i bloku předmětů. Obor a zaměření v bloku může obsahovat speciální znak % (např. pro výběr oborů, jejichž kód začíná stejně).

    Poznámka: Údaje fakulta, druh a forma studia, ročník, obor a zaměření jednoho studenta mohou vyhovovat zadání více bloků předmětů. Studentovi se pak založí zkoušky podle všech odpovídajících bloků předmětů.

    Je-li u bloku zadán obor nebo zaměření pomocí %, stačí když obor nebo zaměření u studenta začíná stejně jako u bloku, např. v bloku je uveden obor U%, student má obor UMI nebo UF...

  4. Studentovi se podle vybraných bloků nebo podle zadaných předmětů vygenerují zkoušky. Nelze-li předmět studentovi zapsat, zapíše se o tom hlášení do souboru o chybách při generování, který si lze prohlédnout a vytisknout po stisknutí tlačítka Chyby.

  5. Po vygenerování zkoušek jednomu studentovi se v okně zobrazí jméno studenta a počet nově založených zkoušek do zimního a letního semestru. Pod identifikací studenta se zobrazuje hlášení o chybě, pokud se nepodařilo zapsat všechny předměty.